top of page
4550ABAC-1DFC-40B0-AE0B-2EE9C5E2A58E_1_201_a.jpeg

​礼節れいせつ

“REISETSU” is made of "courtesy-REIgi and moderation-SETSUdo." The meaning of 'courtesy-礼儀-Reigi’' is the behaviour and manners that people should follow to express respect for others in order to maintain order in society. Courtesy requires not only superficial manners but also respect for others internally. Then, adding the meaning of moderation-節度-Setsudo in courtesy-Reigi, it has changed to show a moderate degree of courtesy according to the situation and the other person. This is 礼節-Reisetsu”. What is vital for this is respect for the other person and modesty which forbids you from going too far. 

“礼節-Reisetsu- a modest courtesy has done sincerely” is that you always think about the other person and makes him or her feel comfortable. In order to execute "Reisetsu-礼節", it is indispensable to empathise with the other person.

"REISETSU" se skládá ze slov "zdvořilost-REIgi a umírněnost-SETSUdo." Význam slova „zdvořilost – 礼儀-Reigi“ je chování a způsoby, které by lidé měli dodržovat, aby vyjádřili úctu k ostatním, aby udrželi pořádek ve společnosti. Zdvořilost vyžaduje nejen povrchní způsoby, ale také vnitřní respekt k druhým. Potom, přidáním významu umírněnosti – 節度-Setsudo ve zdvořilosti – Reigi, se změní tak, že vyjadřuje mírný stupeň zdvořilosti podle situace a druhé osoby. Toto je 礼節-Reisetsu“. Důležitá je zde úcta k druhému člověku a skromnost, která vám nedovolí zajít příliš daleko.

„礼節-Reisetsu – skromná zdvořilost učiněná upřímně“ znamená, že vždy myslíte na druhého člověka, aby se cítil příjemně. Aby bylo možné provést „Reisetsu – 礼節“, je nezbytné vcítit se do druhé osoby.

礼節れいせつ

B3810B18-8130-4A15-A496-A9C146EBCE3E_1_201_a.jpeg
3918F700-6699-4F59-9A90-5E313D668D60_1_201_a.jpeg

理行一致 

りぎょういっち

It is explained that the importance of practising while thinking about “理-Ri” is the meaning and reason for techniques. “業-Gyo” is “技-Waza”(technique). To practise “剣道-Kendo”, it is not good to be too much focused on either Ri or Waza. The ideal is to master techniques with the foundation of its meaning and reason. Mastering Ri and Waza in a unified manner is “理業一致-ri-gyo-itchi”.

Ri-gyo-itchi

Vysvětluje se, že důležitost cvičení při neustálém přemýšlení o „理-Ri“ je význam a důvod pro techniky.“. „業-Gyo“ je „技-Waza“ (technika). Pro cvičení „剣道-Kendó“ není dobré se příliš soustředit na Ri nebo Waza. Ideální je zvládnout techniky zakládající se na jejich smyslu a důvodu. Zvládnout Ri a Waza jednotným způsobem je „理業一致-ri-gyo-itchi“.

理行一致  

りぎょういっち

96A028D4-4543-4E5A-B472-F7DA8D010491_1_201_a.jpeg
DB570A75-3100-468D-83B2-8DFDC9EFE31E_1_201_a.jpeg

有神無敵

ゆうしんむてき

​Yushin Muteki

God is in your mind. Then there is no opponent against you.

In Kendo, the mind is the foundation, and the technique is the work of the mind. However, it is not easy to truly own the mind and make it work the way you want it to. When you face an opponent, your mind can be filled with thoughts of surprise, fear, doubt, confusion, anger and contempt. Then you will be caught off guard, dismayed and unable to defeat your opponent. In other words, to be defeated by the opponent is to be defeated by your own mind. Therefore, first, overcome your desire to win and your evil thoughts, and stop your mind from reacting in vain. Then, once you have achieved a mind free of distractions, a state of mental detachment in mind, you will no longer have any enemies.

júšin muteki 

Bůh je ve vaší mysli. Pak proti vám nestojí žádný protivník.

V kendó je mysl základem a technika je dílem mysli. Není však snadné skutečně vlastnit mysl a zajistit, aby fungovala tak, jak chcete. Když čelíte protivníkovi, vaše mysl může být plná myšlenek překvapení, strachu, pochybností, zmatku, hněvu a opovržení. Pak budete zaskočeni, zděšeni a nebudete schopni porazit svého soupeře. Jinými slovy, být poražen protivníkem znamená být poražen svou vlastní myslí. Proto nejprve překonejte svou touhu po vítězství a své zlé myšlenky a zastavte svou mysl, aby nereagovala marně. Poté, jakmile dosáhnete mysli bez rušivých vlivů, stavu mentální odpoutanosti v mysli, již nebudete mít žádné nepřátele.

有神無敵

ゆうしんむてき

044CD670-83F2-4392-BCFD-3F08233C3031_1_201_a.jpeg
EC1888D6-0DDA-4AB0-B6E7-A286583FAB97_1_201_a.jpeg

剣心一如

けんしんいちにょ

Kenshinichinyo

As it is said that the sword, the person and the mind become one. The sword is driven by the mind. Therefore, the pursuit of correct swordsmanship will result in the development of the right mind.

Kenšin ičiňjo

Jak se říká, meč, člověk a mysl se stávají jedním. Meč je poháněn myslí. Proto snaha o správný způsob boje s mečem povede k rozvoji správné mysli.

Ichigan Nisoku Santan Shiriki

Firstly, “眼-Gan” is the ability to see through the opponent's eyes, the ability to detect the opponent's thoughts, movements and techniques. Secondly, “足-Soku” is footwork. As the saying goes, "Don't look at the technique, look at the feet", the foundation of the techniques is the feet. The way to strike with the hips and body weight is born from the way the feet are firmly stepped on and properly used. Thirdly “胆-Tan” is gallantry or courage. A strong mind unperturbed by anything gives rise to composure and calmness, which in turn leads to decisiveness. Fourthly,  “力-Riki” is power. It means the physical strength and muscular power to perform bold techniques.

一眼二足三胆四力

404CFC09-BC1C-481E-9BBB-2EC5BD1F6EDD_1_201_a.jpeg
A8DB8766-84D7-43A5-B74B-587C2C0BA74F_1_201_a.jpeg

いちがんにそくさんたんしりき

Ichigan Nisoku Santan Shiriki

Klíčová slova: první oči, druhé nohy, třetí odvaha, čtvrtá síla

Význam: za prvé, pronikni pohledem do soupeřových myšlenek a pohybu. Za druhé, použij nohy, abys mistrovsky ovládnul techniku (wazu), umění kenda. Za třetí, seber všechnu kuráž a postav se protivníkovi s neochvějným rozhodnutím. Za čtvrté, mistrovsky ovládni wazamae, sílu techniky k přípravě správně načasovaného úderu.

Další výklad z www.download.sdkendo.com/Kendo_Reference.doc:

∙ Gan (pohled): schopnot vidět své oponenty, nejen jejich fyzickou přítomnost, ale také jejich charakter, pocity a úmysly.

∙ Soku (práce nohou): pohyb těla.

∙ Tan (odvaha): bojový duch a postoj k sobě samému a jiným lidským bytostem.

∙ Riki (síla): schopnost začlenit ki-ken-tai no iči do cičení za účelem silných úderů a silné prezentace.

Ukazuje pořadí důležitých prvků v kendu. '眼 (pohled)' nejdůležitější je vhled, který vidí skrz soupeřovo myšlení při jednání. Druhé jsou nohy ' 足 (noha)'. Začátečnícci mají tendence používat jen ruce, ale ne nohy. V minulosti se říkalo: "dívej se na nohy a nedívej se na techniku." '胆 (odvaha)' znamená ducha nehybnosti a rozhodnosti, bez váhání nebo obav. '力 (síla)' – síla je spíš schopnost provést techniku než fyzická síla. To znamená waza mae (před provedením techniky) např. semeai.

Kiai-気合 is made of two characters, “Ki – 気” which is energy, and “Ai – 合” which means to unite or join. It is a state of being full spirit in the whole body and fully united with one’s mind. When your “Ki – 気” is fully focused on the opponent’s move and one’s planned movement in this state, the player can detect even the perfect timing when the slightest opening arises in the opponent, then the player can strike immediately without any hesitation.

Using it not only to affect and cause four Kendo Illness-四戒 (surprise-驚, fear-懼, doubt-疑, confusion-惑) in your opponent but to restrain his willpower and spirit and effectively take control of him. Kiai-気合 is a matching of the spirit of yourself and others. It means to use your own spirit and willpower to restrain that of the opponent in order to have the power to control him. To explain from a different perspective means to focus the spirit on one particular thing.

​合

 

​あい

F05B534D-77E9-4E54-8048-D9108269A746_1_201_a.jpeg
18346AB5-D10F-42E2-A6A2-1A0A68D54BCD_1_201_a.jpeg

Klíčové slovo: Křik (nebo výkřik)

Význam: Jedná se o stav, ve kterém můžeš bez obav zaútočit a s plnou pozorností udeřit, když soupeř trochu poleví v koncentraci. V tomto stavu je plná síla a celého těla v souladu se srdcem.

bottom of page